Yoshio Itagaki
1995, Duplication

Previous Next
Artist Information